Jalan Prof. Hamka, Ngaliyan, Kota Semarang(024)760455

Dosen

1. Dr. Hj. Nur Uhbiyati, M.Pd.
2. Dr. H. Mustaqim, M.Pd.
3. Dr. H. Fatah Syukur, M.Ag.
4. Drs. H. Abdul Wahid, M.Ag.
5. Drs. H. Wahyudi, M.Pd.
6. Dr. Musthofa, M.Ag.
7. Ismail, M.Ag.
8. Dr. Ikhrom, M.Ag.
9. Dr. Mahfud Djunaidi, M.Ag.
10. M. Rikza Chamami, M.S.I.