Jalan Prof. Hamka, Ngaliyan, Kota Semarang(024)760455

Prof. Dr. Fatah Syukur, M.Ag